Vedtægter

 • 1. Navn:

Cirkus Liberty er en forening med hjemsted i Morsø Kommune.

Foreningen er medlem af Danske Ungdoms- og Børne Artisters Landsforening.

 • 2. Formål og arbejdsgrundlag:

Foreningen har til formål at udvikle børn og unges selvtillid, kreativitet, fysik,samarbejdsevner og  respekt for andre.

Foreningen tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt.

Foreningen vil skabe et udviklende og spændende miljø, hvor børn,unge og voksne kan udfolde deres kreativitet sammen. Gennem træning, arrangementer og projekter søger foreningen at fremme samarbejdsevner og respekt for andre.

Cirkus Liberty henvender sig hovedsagelig til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aldersintegrerede aktiviteter mellem børn, unge og deres forældre og bedsteforældre.

Det er desuden foreningens mål at skabe de bedst tænkelige træningsomgivelser og lokaliteter, således at medlemmerne får mulighed for at opnå optimale færdigheder.

Gennem artisttræning og sammenhold, vil vi styrke medlemmernes evne og lyst til at tage

ansvar for eget liv, samt deltage aktivt og engageret i fritidslivet.

 • 3. Medlemskab:

Cirkus Liberty optager både aktive medlemmer og støttemedlemmer. Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab. Når et medlem er i kontingentrestance udover regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil.

 • 4. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab, samt status

forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorers påtegning. Revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling

afholdes hvert år i februar måned og skal varsles over for medlemmerne mindst 10 dage inden.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen

afholdes.

Medlemmer over 14 år og forældre til medlemmer under 14 år er stemmeberettigede. Der kan afgives én stemme pr. medlem.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning og efterfølgende debat om det kommende år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt eventuelt godkendelse af kasserer.
 7. Valg af revisorer og suppleanter.
 8. Eventuelt.

Alle valg kan forlanges at være skriftlige, og alle beslutninger vedtages med almindeligt

flertal.

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller mindst 15

stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet. Denne varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

 • 7. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en toårig

periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 2 i ulige år. Endvidere vælges

hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Det tilstræbes at mindst halvdelen af bestyrelsen er

under 30 år.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Eller en af disse, i forening med

bestyrelsens næstformand. Bestyrelsen koordinerer foreningens daglige drift og angiver

retningslinjer for klubbens virke, samt er ansvarlig for klubbens økonomiske grundlag.

Stk. 3. Der vælges to revisorer for en toårig periode. En i lige år, og en i ulige. Der vælges

en suppleant hvert år.

Stk. 4. Årsregnskabet skal underskrives og godkendes af hele bestyrelsen, og udleveres til

de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, og

kasserer. Bestyrelsen kan vælge en kasserer udenfor bestyrelsen, er dette tilfældet skal

vedkommende godkendes på hver generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter kontingenter for foreningens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til

stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende

medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsprotokol.

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis opgave og sammenhæng fastsættes af

bestyrelsen. I disse udvalg skal sidde mindst en fra bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen påser at foreningens formål følges.

 • 8. Kapitalforhold og hæftelser:

Stk. 1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen

pådrager denne, mens der ikke er nogen personlig hæftelse for medlemmer af bestyrelsen

eller andre.

Stk. 2. Forpligtelser, der påtages som led i den daglige drift, kræver 2 underskrifter.

Bestyrelsens formand er bemyndiget til at afgive den ene underskrift, mens den anden

afgives i henhold til prokura fra bestyrelsen.

Stk. 3. Revisor forsyner regnskabet med påtegning om den foretagne revision. Såfremt

revisionen har givet anledning til særlige bemærkninger, redegør revisor herfor i en

beretning på generalforsamlingen.

 • 9. Vedtægtsændring:

Medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer (§ 5 stk. 5). Vedtægtsændringer kan

ske på generalforsamling når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 10. Opløsning:

Stk.1. Cirkus Liberty kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

på to ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. Bestyrelsen træffer beslutning

om den praktiske og økonomiske afvikling af foreningen.

Eventuelt overskud skal anvendes til kulturelle aktiviteter for børn og unge i Morsø Kommune.

Stk.2. Foreningens opløsning skal godkendes af evt. faste tilskudsgivende myndigheder.

Vedtægter godkendt på generalforsamling d. 23. august 2017

Ændringer er vedtaget på generalforsamling d. 14. februar 2019

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 13. februar 2021